poniedziałek, 28 stycznia 2019

Mateusz Penczek i Anida Szafrańska (red.nauk.) „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria. Diagnoza. Badania”

Autorzy: Mateusz Penczek i Anida Szafrańska (red.nauk.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULSNiepełnosprawność oznacza długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te są wynikiem obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Pociągają one za sobą trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, a w szczególności do wykonywania pracy zawodowej. Tak naprawdę pojęcie niepełnosprawności jest wielorako interpretowane, w zależności czy dotyczy kwestii medycznych czy też prawnych. Wiele też jest publikacji omawiających różne aspekty niepełnosprawności, niestety niezależnie od tego, ile jest rocznie wydawanych, wciąż niewystarczająca jest wiedza na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji, trudno jest im to funkcjonowanie ułatwić. 

Jedną z książek, dotykających ważkich kwestii w zakresie niepełnosprawności, jest publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, pt. „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria. Diagnoza. Badania”. Pozycja pod redakcją naukową Mateusza Penczka i Anidy Szafrańskiej stanowi kontynuację zapoczątkowanej w 2017 roku serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. To już trzeci tom cyklu, koncentrujący się na funkcjonowaniu społecznym osób, u których stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także osób ze schizofrenią, problemowi diagnozy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz diagnozy środowiska rodzinnego. Publikacja zwraca również uwagę na doskonalenie posiadanych oraz nabywanie nowych kompetencji przez pedagogów specjalnych, omawia również kwestię podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne. Szeroki zakres poruszanych tematów sprawia, że książka przydatna będzie nie tylko wspomnianym pedagogom specjalnym, ale i nauczycielom w szkołach specjalnych, czy pozostałych placówkach - oni bowiem mają szansę dostrzec niepokojące zachowania dzieci, a także psychologom i pedagogom. 

Książka składa się z siedmiu artykułów, rozpoczyna ją tekst autorstwa redaktorów naukowych, dotyczący różnych sposobów rozumienia tego, czym jest funkcjonowanie społeczne w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób cierpiących na schizofrenię. Autorzy zwracają uwagę na dokumenty stanowiące podstawę diagnozowania autyzmu i zaburzeń pokrewnych, omawiają również kwestię współwystępowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz schizofrenii. 

Artykuł Bogumiły Bobik porusza natomiast wybrane zagadnienia diagnozy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, opisując m.in. dostępne narzędzia pomiaru zaburzeń zachowania, a także czynniki predysponujące do tych zaburzeń. Z kolei Marta Niemiec omawia w kolejnym artykule zagadnienia dotyczące sytuacji rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. 

Iwona Wendreńska w kolejnym artykule omówi natomiast jedno z przydatnych pedagogom narzędzi, jakim jest zogniskowany wywiad grupowy, zwany też fokusem, wywiadem fokusowym czy grupą fokusową. Z kolei Edyta M.Nieduziak zwraca uwagę na rolę rodziców i asystentów w przygotowaniu dorosłych osób z autyzmem do podjęcia pracy. W swoim artykule autorka prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród rodziców osób autyzmem, a także asystentów zaangażowanych w projekt, będących częścią szerszego badania dotyczącego różnych aspektów rehabilitacji zawodowej osób z tym rodzajem niepełnosprawności. 

Kolejny tekst, autorstwa Tomasza Kasprzaka, poświęcony jest tematyce ról społecznych osób głuchoniewidomych. Książkę zamyka tekst Darii Rajda-Marek, dotyczący zaangażowania rodziców we wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową. Celem artykułu, jest zebranie doświadczeń, zakresu oraz form zaangażowania rodziców w proces wwr, ale przede wszystkim omówienie trudności na tym polu oraz sposobów radzenia sobie z nimi. 

Zawartość merytoryczna książki sprawia, że staje się ona interesująca zarówno dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak i dla terapeutów, nauczycieli oraz wszystkich, którzy z niepełnosprawnością mają do czynienia. Mimo naukowego języka, który niekiedy może utrudniać odbiór tekstów, książka „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria. Diagnoza. Badania”, przynosi wiele nowych informacji i rzuca światło na pewne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz