niedziela, 23 sierpnia 2020

Joanna Skibińska (red.) "Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy"

Tytuł: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy 
Autor: Joanna Skibińska (red.) 
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS Różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem wymagają holistycznego podejścia. Holistycznego, czyli uwzględniającego zarówno wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka, jak i różne formy pomocy. Odpowiedzią na potrzeby młodego człowieka, może być terapia interdyscyplinarna, która przybiera formę różnego rodzaju działań pomocowych, służących wspomaganiu dziecka, by mogło one funkcjonować w jak największym stopniu samodzielnie w przestrzeni życiowej. 

O tej wieloaspektowej terapii, a także o problemach z nią związanych przeczytać możemy w obszernej publikacji Oficyny Wydawniczej IMPULS. Książka pt. „Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy”, pod redakcją Joanny Skibińskiej, to szerokie spektrum tematów wchodzących w zakres tej terapii, a przez to możliwość szerszego spojrzenia na dziecko i problemy związane z jego rozwojem. Książka stanowi doskonałą lekturę, pozwalającą rozwijać wiedzę i kompetencje pedagogów specjalnych, ale również jest pomocą dla studentów studiów pedagogicznych oraz wszystkich terapeutów, uczestniczących w procesie wychowania dziecka i / lub prowadzenia terapii. To równie podręcznik dla rodziców, którzy poszukują odpowiedzi na zadawane pytania oraz wskazówek dotyczących działań terapeutycznych adresowanych do dziecka. 

W książce zostały wyodrębnione trzy główne część, poświęcone wybranym zagadnieniom terapii interdyscyplinarnej, składające się na wieloaspektowe wsparcie udzielane dziecku. W części pierwszej, dotyczącej podstaw terapii interdyscyplinarnej, znajdziemy tekst Joanny Skiby, która umiejscawia terapię pedagogiczną w kręgu interdyscyplinarnej terapii zwracając uwagę na to, że rozumiejąc terapię tę jako zamierzoną i celową interwencję, można mówić o jej interdyscyplinarności. Wynika ona bowiem m.in. z szerokiego wachlarza działań wspierająco-wspomagających oraz wielostronności metod i wykorzystywanych form postępowania. Z kolei Ewa Wysocka pisze o wybranych problemach terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży, omawiając przy tym specyfikę zaburzeń i zagrożeń rozwojowych młodego pokolenia czy specyfikę działań terapeutycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Beata Kazek oraz Ewa Emich-Widera piszą o terapii w neurologii dziecięcej, omawiając przy tym krótko neuroinfekcje, mózgowe porażenie dziecięce czy padaczkę. Z koli Agnieszka Kapinos-Gorczyca i Katarzyna Sitnik-Warchulska zajmują się tematem terapii w psychiatrii dzieci i młodzieży, poruszając zarówno zagadnienie farmakoterapii, jak psychoterapii. 

W części drugiej książki, koncentrującej się na zagadnieniach związanych z terapią funkcji podstawowych, znajdziemy tekst Agnieszki Twaróg-Kanus, która omawia kwestię wspierania dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym, a także Ireny Polewczyk, która pisze o stymulowaniu rozwoju oraz prowadzeniu terapii dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej. O deficytach w zakresie motoryki małej i możliwych formach terapii traktuje tekst Emilii Mikołajewskiej, natomiast Łucja Skrzypiec oraz Joanna Skowron omawiają holistyczne podejście do terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, zwracając też uwagę na konieczność tworzenia sprzyjających dziecku warunków i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. 

Trzecia część książki dotyczy wybranych zagadnień z zakresu terapii zaburzeń rozwojowych. O terapii dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną pisze Marzena Zaorska, natomiast o autyzmie i znaczeniu wczesnej terapii – Marta Korendo i Katarzyna Sedivy-Mączka. Marta Korendo, tym razem wspólnie z Ewa Bielendą Mazur, zajmuje się także tematem terapii dzieci z zespołem Aspergera. O mózgowym porażeniu dziecięcym i stymulacji dotykowej przeczytamy w artykule Anny Borzęckiej. Natomiast tematem zaburzeń płynności mowy, a dokładnie jąkania się, zajmuje się w swoim artykule Jadwiga Agnieszka Tuchowska oraz Maria Faściszewska. 

Szeroki zakres tematyczny zawarty w umieszczonych w książce artykułach daje nam możliwość kompleksowego ujęcia kwestii terapii dziecka i stanowić może nie tylko impuls do dalszego zdobywania informacji na dany temat, ale być może podpowiedź dotyczącą możliwości terapeutycznych w stosunku do danego dziecka. Tym samym otwiera drogą do udzielenia jak największej pomocy dziecku i jego rodzicom i zaowocować może – dzięki odpowiedniemu wsparciu – wymiernymi efektami działania. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz