niedziela, 12 września 2021

red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik i Beata Oelszlaeger-Kosturek „Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka” T.16

Tytuł: „Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka” T.16
Autor: red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik i Beata Oelszlaeger-Kosturek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULSEdukacja dziecka to temat bardzo szeroki, obejmujący zarówno wiele elementów związanych z samych rozwojem, środowiskiem, w którym dziecko dorasta, jak i samymi placówkami w których przebywa, a także z zastosowanymi metodami i podejściami wychowawczymi. Nigdy nie wiadomo, w jakim stopniu wszystkie te elementy wpływają na indywidualny rozwój dziecka, dlatego należy zadbać o to, by miało ono zapewnione jak najlepsze warunki do tego rozwoju, na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania.

O różnych aspektach edukacji przeczytać możemy w zbiorze pt. „Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS książka to wybór tekstów związanych zarówno z teorią, badaniami, jak i praktyką w działaniach międzyedukacyjnych, Szesnasty już tom serii omawiającej zmiany i propozycję w obszarze kształcenia i wychowania dziecka, uwzględniający doświadczenia pedagogiczne, teorie i treści, które integrują się z głównymi założeniami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wyznaczają pole działania. To pozycja adresowana zarówno do nauczycieli, pedagogów, jak i specjalistów realizujących na różnych płaszczyznach terapię dziecka, a wreszcie dla rodziców.

Książka składa się z dwóch części na które składają się teksty zawierające się w jej tematyce. Pierwszą część pt. „Przestrzenie edukacyjne dziecka” otwiera tekst Danuty Kocurek pt. „Dziedzictwo kulturowe jako przestrzeń edukacyjna dziecka przedszkolnego”, przybliżający wybrane aspekty procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu. Autorka w swoim artykule zastanawia się nad kwestią tego, czy we realiach XXI wieku należy wykorzystywać dziedzictwo kulturowe regionu w charakterze przestrzeni edukacyjnej. Kolejny artykuł autorstwa Leokadii Szymczyk pt. „Edukacja europejska przedszkolaków w opinii rodziców” dowodzi, że temat ten może być realizowany w sposób ciekawy dla dziecka oraz we współpracy z jego opiekunami. Ewa Żmijewska w opracowaniu pt. „Wiedza nauczycieli o edukacji wczesnoszkolnej o międzykulturowości” prezentuje stan wiedzy o międzykulturowości wybranych w sposób losowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zaś kolejny tekst, Oleny Bocharovej, pt. „Edukacja początkowa w kontekście projektu Nowa ukraińska Szkoła” omawia założenia i rezultaty jednego z projektów wdrożonych w 2018 roku we wszystkich ukraińskich szkołach. W ostatnim tekście w tej części, pt. „Rodzic-edukator pod lupą. O rodzicach dzieci w edukacji domowej z perspektywy nauczycieli-egzaminatorów” autorka, Justyna Pawlak, zauważa nasilający się trend krytykowania szkoły tradycyjnej i nauczycieli, a także wskazuje na rosnącą potrzebę kształcenia alternatywnego.

Część druga książki, pt. „Treści i umiejętności w edukacji dziecka” rozpoczyna artykuł pt. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”. Autor, ks.Michał Borda omawia papieskie zrozumienie misji we współczesnym świecie oraz przybliża dokument zawierający podstawę programową, prezentuje też zasadnicze założenia i zadania katechezy na poszczególnych etapach edukacyjnych. Jadwiga Oleksy w tekście pt. „Gotowość nauczycieli do diagnozowania i zaspokajania specyficznych potrzeb dziecka zdolnego” analizuje kwestię diagnozowania i wspierania uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zaś Katarzyna Sadowska i Marta Kędzia w tekście pt. „Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem” omawiają tworzenie przestrzeni do rozwoju w edukacji wczesnodziecięcej z zaznaczeniem roli dostrzegania przez dorosłego samodzielności i autonomii dziecka. Monika Ostrowska-Cichy w tekście pt. „Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci” opisuje zajęcia z tworzenia mandali oraz projekt arteterapeutyczny realizowane w placówkach wsparcia dziennego z dziećmi z środowisk wykluczonych. Aniela Różańska w tekście pt. „Zwierzę jako podmiot w edukacji dziecka” omawia walory wychowawcze, ekologiczne i kulturotwórcze zwierzęcia, zaś Anna Zadęcka-Cekiera w teście pt. „Umiejętności językowe uczniów klas III w zakresie form użytkowych” porusza temat sprawności językowej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Anna Boguszewska w opracowaniu pt. „Film w kontekście polecanej literatury dla uczniów klas początkowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1949-1956)” analizuje filmy, które we wspomnianym okresie kładły nacisk na treści ideologiczne i odwoływały się do lektur szkolnych. Ostatni tekst pt. „Kolorowe muzykowanie stymulatorem aktywności muzycznej w edukacji dziecka” prezentuje założenia metody „Chroma-Notes” oraz wyniki badań prowadzonych w temacie aktywnego muzykowania.

Wszystkie zebrane teksty, choć nie wyczerpują tematu, stać się mogą inspiracją do dalszego zgłębiania tematu. Poruszają bowiem kwestie mającą znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka, a także jego świadomość otaczającego świata.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz