środa, 30 czerwca 2021

od red.E.Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek "Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka”

Tytuł: Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka”
Autor: pod red.E.Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULSO tym, że zmiany w systemie edukacji i to na wszystkich jej szczeblach są niezbędne, zdają sobie sprawę wszyscy. Jednak zakres tych zmian jest bardzo szeroki i uzależniony od danego środowiska, choć bardzo często pomysły te nie są oparte o rzetelną analizę sytuacji. Dlatego też, przed wdrożeniem tych zmian, warto jest przyjrzeć się edukacji pod różnym kątem, rozpatrując różne możliwości, modele, porównując systemy różnych krajów. Dobrze też do dyskusji zaprosić nauczycieli, specjalistów, bowiem to oni na co dzień mają do czynienia z dziećmi, to oni też, tak samo jak dzieci, ponoszą konsekwencje eksperymentów, jakimi w istocie są przemiany w edukacji.

Tymczasem zmiany rzeczywiście są konieczne, ale takie, które pozwolą na poszanowanie procesu rozwojowego dziecka i uwzględnienie go w procesie kształcenia i wychowania. Zwraca bowiem uwagę fakt, iż sfera rozwojowa jest niesłusznie marginalizowana w założeniach dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego też tak cenna jest publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, która w piętnastym już tomie książki „Edukacja małego dziecka”, omawia najważniejsze kwestie związane z dzieckiem i jego rozwojem w kontekście edukacyjnej rzeczywistości. Publikacja adresowana jest nie tylko do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodziców i terapeutów, ale również do zajmujących różne szczeble władzy i mających realny wpływ na kształt systemu edukacji.

Książka składa się z dwóch części – pierwsza, „Progi zmian e edukacji” obejmuje teksty związane z systemem edukacji i jego pochodnymi, druga „Warunki do rozwoju i edukacji dziecka” pozwala spojrzeć na system z perspektywy rozwoju. Zapoznamy się z tekstem Jolanty Karbowniczek pt. „Wczesna edukacja w perspektywie zmian i przeobrażeń paradygmatycznych” w którym autorka zwraca uwagę na zmiany dokonujące się w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej, podkreślając rolę paradygmatów, prezentujących różne podejścia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań wynika też, że stopniowo próbujemy odchodzić od koncepcji behawiorystycznej na rzecz orientacji humanistycznej, propagującej nauczanie wspierające dziecięcy rozwój. Kolejny tekst, Bożeny Pawlak, traktuje o neuroedukacji w klasach początkowych, zwracając naszą uwagę na istotność badań ludzkiego mózgu.

Tekst Bożeny Marzec, pt. „Nauczyciel w obliczu zmieniających się przepisów prawa – refleksje”, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak nieustanne zmiany w edukacji wpływają na pracę przedszkoli i szkół, w tym – na samych nauczycieli. Z kolei Elżbieta Marek przedstawia wyniki badań skoncentrowanych na ocenie kreatywności dokonanej przez kandydatki na nauczycielki. Ostatni tekst części pierwszej skupia się na znaczeniu oraz celowości kształcenia umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Część drugą książki rozpoczyna tekst Bożeny Grzeszkiewicz pt. „Socjalizująca wartość zabawy”, podkreślający znaczenie zabawy w procesie socjalizacji. Następnie Karin Fodorová opisuje działania diagnostyczne wychowawców przedszkoli w ich codziennej praktyce pedagogicznej. Z kolei Daniela Kilduff przedstawia propozycję terapii logopedycznej dzieci z dysfunkcją wzroku lub niewidomych. Dwa ostatnie teksty: Małgorzaty Przybysz-Zaremby oraz Tomasza Szurmika, Piotra Kurzeji, Teresy Friediger i Karola Bibrowicza, traktują odpowiednio o: wspomaganiu rozwoju dzieci z FAS i FASD oraz o znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu dzieci z problemem dysleksji.

Książka, dzięki szerokiemu zakresowi merytorycznemu, trafić powinna do różnych środowisk związanych z rozwojem i wspomaganiem rozwoju małego dziecka, w tym do rodziców i nauczycieli. Poszczególni autorzy, prezentując tak dalece odmienne zagadnienia dają możliwość refleksji nad tym, jak złożoną kwestią jest edukacja i zmiany w jej zakresie, a także rozwój dziecka. Jednocześnie lektura daje wymierne korzyści, nie tylko w formie refleksji, ale i modyfikacji własnych działań i lepszego zrozumienia dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz