środa, 2 marca 2022

Karol Bidziński, Anna Ozga i Mirosław Rutkowski „Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI. W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia”

Tytuł: „Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI. W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia”
Autor: Karol Bidziński, Anna Ozga i Mirosław Rutkowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS


Temat włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeń edukacyjną szkoły masowej jest coraz częściej podejmowany w dyskusjach. Zwykle dyskusja koncentruje się na orzeczeniach, choć tak naprawdę to temat jej powinien być znacznie szerszy. Mówiąc o specjalnych potrzebach mówimy bowiem nie tylko o niepełnosprawności czy przewlekłej chorobie, ale również o szczególnych zdolnościach dzieci.

Istnieje również coraz więcej publikacji na ten temat, ale największą wartość mają te, które dotykają praktycznego aspektu tej kwestii lub pozwalają na głęboką analizę tematu w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Analizę badań sondażowych przeprowadzonych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2018 prezentuje książka pt. „Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI. W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia”. Autorzy: Karol Bidziński, Anna Ozga i Mirosław Rutkowski prezentują interdyscyplinarne ujęcie tematu, a w oparciu o badania i ich wielopłaszczyznową analizę możliwe jest doszukanie się pewnych prawidłowości, a nawet, wzajemne inspirowanie się. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS książka może stanowić impuls do zmian organizacji polskiego systemu edukacji, a jednocześnie wskazywać kierunek tych zmian, który wylania się w oparciu o przeprowadzone badania. Tym samym po publikację sięgnąć mogą zarówno nauczyciele, różnorodnych specjalności, jak i dyrektorzy szkół oraz decydenci, by w jak najszerszym stopniu proponowane rozwiązania odpowiadały istniejącym potrzebom.

Publikacja składa się z trzech części, stanowiących spójną całość: wprowadzenia teoretycznego, metodologii oraz wyników badań. Część I przybliża nam teoretyczne zagadnienia związane z tematem, pomagające lepiej zrozumieć źródła i przejawy istniejącego problemu. Znajdziemy tu m.in. rozwinięcie idei edukacji dla wszystkich, kształcenia integracyjnego, a także wizję szkoły włączającej. Część II książki stanowi opis badań sondażowych oraz szczegóły procesu badawczego, którym objęto blisko czterdzieści szkół województwa świętokrzyskiego.

Najbardziej obszerna cześć trzecia prezentuje analizy i interpretacje wyników badań. Obejmująca aż sześć rozdziałów część zawiera omówienie takich kwestii, jak: organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia i wspomagania edukacyjnego uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych, szkolni wykonawcy działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwarunkowania środowiskowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów, a także uwarunkowania osobowe tego wspierania. Ostatni z rozdziałów tej części stanowi jednocześnie podsumowanie wyników badań, jak i postulaty na przyszłość, wyłaniające się z tych badań. Te postulaty koncentrują się głównie na trzech istotnych kwestiach: potrzebie wzmocnienia zasobów osobowych, materialnych oraz środowiskowego wsparcia w skutecznym realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przebudowie modeli pomocy oraz optymalizacji pomocowych rozwiązań systemowych.

Lektura książki nie tylko zwraca uwagę na istniejące problemy, ale przede wszystkim podpowiada działania prowadzące do usprawnienia całego systemu. Czytelna forma pozwala wynieść z publikacji jak najwięcej, wskazując możliwe kierunki działań i aktywności, które sami możemy wdrożyć, dzięki inicjatywie oddolnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz